Digital strategi 〜

Digilyft hjälper företag kickstarta sitt digitala innovationsarbete

april 2017Digital transformationLeda innovation

Digilyft, ett pilotprojekt från Tillväxtverket, har som mål att hjälpa fler traditionella industri- och industrinära tjänsteföretag att bättre utnyttja potentialen i digitalisering.

Digilyft hjälper företag kickstarta sitt digitala innovationsarbete

Idén bakom Digilyft är att ge företag möjligheten att lära av andra, till exempel innovationspartners som Hello Future, för att bli bättre på att se de utmaningar och möjligheter till innovation som digitalisering för med sig. Det finns också möjlighet för företag att få coachning och rådgivning i implementationen av egna digitaliseringsinitiativ.

“Hello Future har gett digitalisering en ny nivå som ger vår industri nya konkurrensfördelar för framtiden. Hello Future har också gett våra traditionella industriföretag en optimism och ett självförtroende då man visat att de har en given plats i den globala marknaden med nya idéer för digitalt drivna produkter och tjänster”

— Beatriz Axelsson - Region Västerbotten, projektledare Digilyft

Metoden Hello Future utvecklade för Digilyft var specialdesignad för att kickstarta det digitala innovationsarbetet hos företagen som deltog i projektet. Idén var att förändra synen på digitalisering – från något som används till att optimiera befintlig affärsmodell och verksamhet till något som kan användas för att innovera fram helt nya affärsmodeller och erbjudanden.

Vi ville hjälpa dem ta kontroll över sin egen framtid och ge dem modet att se innovation i stort och digitalisering specifikt som ett sätt att nå mycket större mål.

Utmaningar

En av de största utmaningarna med innovation och digital transformation är att veta hur och var man ska starta och hur man skapar varaktig förändring som gör skillnad.

Vi ser ofta initiativ som vid första anblick ser ut att vara väldigt bra idéer, men som inte håller när man ser dem ur ett större perspektiv. Det vanligaste misstaget är att lägga för mycket kraft på att optimera befintlig affär utan att ägna tillräckligt mycket tid åt att försöka förstå hur den affärsmodellen kan komma att se ut imorgon. Det här skapar en situation där företag investerar mycket i system som kan verka nödvändiga här och nu, men som på bara något års sikt kan vara en återvändsgränd. Det går inte att effektivisera sig in i framtiden.

digilyft-digital-vision

Företagen vi samarbetade med i Digilyft hade alla ett starkt fokus på sin befintliga affär, men saknade en tydlig framtidsstrategi. Detta gör dem sårbara för digitalt driven disruption på sin marknad, något de med stor sannolikhet skulle ha svårt att hinna anpassa sig till om och när spelreglerna ändras.

Alla de företag som vi arbetade med finns i norra Sverige, långt från större städer och digitala innovations-kluster. Det var också något vi ville adressera för att hjälpa dem med sitt digitala självförtroende. “Den tredje vågen av Internet” kommer bli annorlunda från den andra vågen som i stort utgjordes av mjukvarubaserade start-ups. Den tredje vågen kommer omfatta mer traditionella företag i takt med att allt fler fysiska produkter tillförs nytt värde när de kopplas upp mot internet.

Hur Hello Future hjälpte till

Vi applicerade en kombination av kunskapsöverföring och designworkshops för att hjälpa företagen att höja blicken och för att kunna ta fram en önskad målbild för var man ville vara fem till sju år in i framtiden. Den målbilden, eller visionen, fungerar som motivation för det kommande innovationsarbetet, och även som en kompass gällande riktningen man måste röra sig i.

Resultaten från workshopparna visualiserades sedan av Hello Future så att de kunde användas till att skapa en gemensam förståelse inom organisationen. Att skapa en tydlig och visuellt tilltalade vision är mycket mer effektivt än att bara beskriva samma sak i text. Det kallas “suspension of disbelief”: När man ser något med sina egna ögon börjar man tro att det är möjligt.

digilyft-digital-vision

Visualiseringarna användes sedan som en kompass för att visa riktningen. Genom att använda “kompassen” kunde vi sen genomföra ytterligare workshops för att tydliggöra vilka typer av kompetenser och kunskaper som organisationen behöver över tid för att nå sin vision.

Till sist utvecklade vi en metod för att hjälpa dem arbeta mer utforskande mot sin vision. Den här metoden involverar prototypande, användartestande, lärande och iterering, vilket är ett stort steg från att endast jobba med att optimera befintlig affärsmodell. Med det sagt – båda arbetssätten måste göras parallellt.

Att på det här viset kickstarta sitt digitala innovationsarbete rekommenderar vi alla traditionella organisationer som i dagsläget har ett starkt fokus på sin befintliga affär. Det är ett väldigt effektivt sätt att ta kontroll över sin egen framtid och säkerställa att man är förberedd och redo för disruption. Eller varför inte driva den själv?

Resultat

Projektet hjälpte dessa företag kickstarta sitt digitala innovationsarbete genom att:

  • Säkerställa att ägare och ledning är engagerade i en långsiktig transformationsprocess genom att de varit med och formulerat sin egna framtidsvison
  • Skapa ett strategiskt ramverk för varaktig förändring genom att skilja på innovationsarbete och löpande affärsoptimering
  • Skapa en organisatorisk kompass genom att tydligt visualisera framtidsvisionen
  • Tydliggöra vilka kompetenser och kunskaper som kommer att behövas i framtiden
  • Skapa en metod för att konsekvent arbeta utforskande mot visionen genom att löpande utvärdera ideer.